Наверх

SharukhoGEO

Автор блога: Игорь Шарухо
Ярцев В.И.
0
ЯРЦАЎ В.І.
Геолаг-чацвярцiчнiк, лiтолаг, мiнеролаг, кандыдат геолага-мiнералагiчных навук (1978), старшы навуковы супрацоўнiк (з 1980), вядучы навуковы супрацоўнiк БелНДГРI (з 1988) Валерый Iванавiч Ярцаў нарадзiўся 4 снежня 1939 г. у г. Харкаве ў сям΄i ваеннаслужачага.
Пасла заканчэння сярэдняй школы i школы ДТСААФ (1957) ў г. Магiлёве працаваў вадзiцелем (1958–1960), праходзіў службу ў Войску (1960–1963). Скончыў геаграфiчны факультэт БДУ з адзнакай (1968). Некаторы час (1968-1971) працаваў асістэнтам кафедры фізічнай геаграфіі Магілёўскага педінстытута.
Пасля абароны дысертацыі «Склад, размеркаванне i асаблiвасцi фармiравання цяжкай фракцыi антрапагенавых адкладаў Беларусi» цалкам прысвяціў сябе вывучэнню чацвярцiчнай геалогii Беларусi. Удзельнiк-выканаўца шматлікіх праграм фундаментальных i навукова-тэхнiчных даследаванняў, укаранення вынiкаў навуковых работ у сферу вытворчасцi. Пад яго кiраўнiцтвам выкананы навукова-даследчыя работы па вывучэнню геалагiчнай будовы i геамарфалагiчных асаблiвасцей чацвярцiчнай тоўшчы, лакальнага i рэгiянальнага прагназiравання залежаў карысных выкапняў розных рэгiёнаў Беларусi. У навуковых даследаваннях В. I. Ярцава выяўляюцца заканамернасцi размеркавання i фармiравання цяжкiх мiнералауў найважнейшых генетычных тыпауў; даецца ацэнка ўплыву жывiльнай правiнцыi на фармiраванне мiнералагiчнага спектру чацвярцiчнай тоўшчы; абгрунтоўваюцца мiнералагiчныя крытэрыi для лiталагiчнага аналізу i карэляцыi палеанталагiчна «нямых» тоўшч чацвярцiчных адкладауў; вызначаюцца мiнералагiчныя iндыкатары галацэнавага алювiя для выяўлення актыўных на сучасным этапе лакальных тэктанiчных структур; даказваецца мэтазгоднасць спадарожнага здабывання карысных цяжкiх мiнералаў пры гiдра-механiзiраванай распрацоўцы пясчаных i пясчана-жвіравых адкладаў.
Ім распрацаваны практычны дапаможнiк для мiкраскапiчнага вызначэння найважнейшых абломачных мiнералаў цяжкай фракцыi чацвярцiчных адкладаў. Цэлы шэраг прац В. I. Ярцава прысвечаны вывучэнню заканамернасцей фармiравання i распаўсюджвання генетычных тыпаў i фацый элювiяльнага, гравiтацыйнага, воднага, субаэральнага, антрапагеннага, ледавiковага, водна-ледавiковага i бiягеннага парагенетычных утварэнняў. На аснове вылучэння комплексаў тыповых дыферэнцяльна-дыягнастычных прыкмет генетычных тыпаў i фацый В. I. Ярцавым складзены палявы паказальнiк (таблiцы-ключы) генетычных тыпаў i фацый чацвярцiчных адкладаў, якi можа быць выкарастаны ў якасцi метадычнага дапаможнiка для шырокага кола спецыялiстаў пры вывучэннi фацыяльна-генетычных, палеагеаграфiчных, лiталагiчных, литастрагыграфiчных i iншых праблем чацвярцiчнай геалогii, пры правядзеннi геолага-здымачных, гiдралагiчных i iнжынерна-геалагiчных работ. Таблiцы дыягнастычных прыкмет генетычных тыпаў i фацый могуць таксама служыць вучэбным дапаможнiкам для навучальнага працэсу студэнтаў. З улікам аб΄ектыўна неабходнага размежавання паняццяў i абставiн асадканакаплення В.I. Ярцаў разглядае праблемныя ў геалагiчнай навуцы вызначэння фацый, генетычнага тыпа, фармацыi i абгрунтоўвае паняцiйна-тэрмiналагiна вывераныя вызначэннi заканамерных з΄яў, якія тычацца чацвярцiчных кантынентальных утварэнняў. Важны напрамак навуковых даследаванняў В. I. Ярцава - вывучэнне рэчыўнага складу геалагiчных цел. Ён вывучае геалагiчныя, палеагеаграфiчныя i стратыграфiчныя ўмовы генезiсу лакалiзацыi залежаў карысных выкапняў, займаецца распрацоўкай геалагiчных крытэрыяў лакальнага i рэгiянальнага прагназавання залежаў мiнеральнай сыравiны чацвярцiчнай тоўшчы, укараненняў у даследаваннi i практыку колькасных, найперш логiка-iнфармацыйных, метадаў прагназавання. Ім распрацаваны рацыянальная схема вывучэння асаблiвасцей фармiравання генетычных тыпаў i фацый чацвярцiчных адкладаў, а таксама вывучэння асаблiвасцей фармiравання генетычных тыпаў i фацый чацвярцiчных адкладаў – новая генетычная класiфiкацыя чацвярцiчных адкладаў, будаўнiчых матэрыялаў чацвярцiчнай тоўшчы.
В. I. Ярцаў - навуковы кiраўнiк праекта «Стварэнне асновы для развiцця iнфраструктуры i тэрытарыяльнага планавання памежных тэрыторый Лiтвы i Беларусi» (2004; праграма для сумесных даследаванняў з суседнiмi краiнамi), у межах якога складзена 78 геалагiчных карт.
В. I. Ярцаў – аўтар больш за 200 друкаваных прац. Ім падрыхтаваны навуковыя i метадычныя дапаможнiкi для геолагаў-практыкаў: “Метадычны дапаможнiк для геолагаў па вывучэнню чацвярцiчных адкладаў” (1992, сааўтар А.I.Гайгалас), “Пошукi i разведка радовiшчаў мiнеральнай будаўнiчай сыравiны. На прыкладзе чацвярцiчных адкладаў” (2002, сааўтары Э. А. Высоцкi i iнш.). Упершыню на Беларусi В. I. Ярцавам на падставе беларускага матэрыяла створана манаграфiя “Мiнералогiя. Вывучэнне i вызначэнне абломачных мiнералаў антрапагенавых парод Беларусi” (1998, сааўтар Я. I. Аношка).
З 2005 г. В. I. Ярцаў афіцыйна на пенсii, аднак працягвае актыўную навуковую працу. Да канца 2009 г. ім завершана шматгадовая праца “Геалагiчны слоўнiк. Паняццi i тэрмiны”. Складанню гэтай энцыклапедыі прысвечаны не адзін дзесятак гадоў. Слоўнік змяшчае каля 5 тысяч тэрмiнаў.
В. I. Ярцаў – аўтарытэтны спецыяліст, вядомы на Беларусi i па-за яе межамі.
Акадэмікі Р. Гарэцкі, А.Мацвеяў.
Фещенко Ф.С.
0
Фещенко Федор Сергеевич (р. 1925)
Родился 25.09.1925 г. в с. Студенок, Глуховского района Сумской области, украинец. В 1929 отца репрессировали (был репрессирован и в 1937) и сослали вместе с семьей под Нижний Тагил (работал на «Уралвагонзаводе»). В годы войны, будучи 9 классником, пошел работал учеником токаря на авиационный завод (работал сутками, приходилось ночевать у станка). Несмотря на все трудности военного времени, находил время на спорт: футбол, хоккей. В 1942 г. поступил в горно-металлургический техникум Нижнего Тагила и в январе 1943 г. призван в армию. Участник освобождения Беларуси. После демобилизации в звании старшего сержанта в июле 1950 г., поступил на географический факультет БГУ (отделение геологии). В 1957-1958 гг. работал преподавателем на Кубе, в 1958-1963 гг. – м.н.с. института экономики АН БССР. После защиты кандидатской диссертации (1963) был приглашен на работу в БГУ: старший преподаватель, доцент (до 2000), профессор (2000-2002) кафедры экономической географии зарубежных стран. Многие годы посвятил подготовке кадров высшей квалификации. В 1980-1995 гг. был ученым секретарем спецсовета по защите кандидатских и докторских диссертаций. Участвовал в подготовке туристических кадров. С 1962 г. ставил дистанции первых официальных Минских городских соревнований по спортивному ориентированию. В 2002-2012 гг. работал в коммерческих вузах страны. Награжден Орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», рядом юбилейных. «Отличник образования». До сих пор занимается гиревым спортом, штангой, на турнике.
Любицева Ольга Александровна
0
Любіцава Вольга Аляксандраўна (н. 1953)
Украінскі соцыягеограф, доктар геаграфічных навук (тэма доктарскай дысертацыі «Геапрасторавая арганізацыя турыстычнага працэсу», 2003; кандыдацкая дысертацыя «Тэрытарыяльная арганізацыя галіновага комплексу сферы паслуг (на прыкладзе аўтатэхабслугоўвання ва Украінскай ССР)», 1985), прафесар, загадчыца кафедры краіназнаўства і турызму КНУ імя Т. Шаўчэнкі. Нарадзілася 13.05.1953 г. у г. Мінск. Ва ўзросце 1 год 2 мес. пераехала з бацькамі на сталае жыхарства ў Кіеў. Скончыла геаграфічны факультэт Кіеўскага ўніверсітэта (1977). У КНУ працуе з 1977 г. – інжынер, м.н.с. навукова-доследнай часткі геаграфічнага факультэта (1977-1990), загадчык навучальна-метадычнай лабараторыі геаінфарматыкі і турызму (1990-1992), асістэнт, дацэнт кафедры краіназнаўства і турызму (1993-2006), загадчык (з 2006 г.) гэтай жа кафедры, прафесар. Старшыня прафбюро геаграфічнага факультэта з 1995 г. Член двух спецыялізаваных вучоных рад КНУ за абароне дысертацый. Распрацоўшчык стандарту вышэйшай адукацыі ў галіне турызму. Эксперт дзяржаўнай акрэдытацыйнай камісіі па культуры, мастацтву і турызму Міністэрства асветы і навукі Украіны. Ганаровы працаўнік турызму. Выдатнік асветы Украіны. Навуковыя працы прысвечаны праблемам сацыяльнай геаграфіі, геаграфіі турызму, паслуг, культуры і рэлігіі. Аўтар больш за 150 навуковых прац, у т.л. 4 манаграфій, падручнікаў, навучальных дапаможнікаў.
Бібліяграфія: Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти): Монографія. — К., 2002.
Ринок туристичних послуг: Навч. посіб. — К., 2003 (2006, 2009). Методика розробки турів. — К., 2003 (2008). Туристичне країнознавство: країни-лідери туризму / Заг. ред. проф. О. О. Любіцевої. — К., 2008. Географія релігій. — К., 1998 (у суаўт.). Туристичні ресурси України: Навч. посіб. — К., 2007 (у суаўт.). Туризмознавство: вступ до фаху: Навч. посіб. — К., 2008 (у суаўт.). Паломництво та релігійний туризм: Навч. посіб. — К., 2011 (у суаўт.).
І.М. Шаруха
Короленко С.Н.
0
КОРОЛЕНКО (ЖЕЛЕЗОВСКАЯ) Светлана Николаевна. Родилась 1 сентября 1951 г. в г. Могилеве. Выпускница географического факультета Могилевского педагогического института (1972 г., специальность «География»). Работала заместителем директора Новинковской СШ Калинковичского района, Сидоровичской СШ Могилёвского района, учителем географии СШ №20 и 43 г. Могилёва. Соавтор Концепции развития школьного географического образования в Беларуси (1996), Программы по географии для Х-ХІ классов общественно-экономического профиля (2000), программы «Общей географии» для классов с повышенным уровнем изучения географии (2002). Постоянный член жюри областных олимпиад (с 1992). Подготовила победителей областных и Республиканских олимпиад. Многолетний руководитель методического объединения учителей географии Октябрьского района г. Могилева. Проводит большую работу по профориентации учащихся на географические специальности, в т. ч. в Могилёвский университет им. А.А. Кулешова. Разработчик научно-исследовательских тем при ИРО «Современные педагогические технологии и методы по географии», «Работа с одарёнными детьми» и др. Имеет публикации в педагогической и географической печати. Член Белорусского Географического общества. Председатель ревизионной комиссии Могилёвского отдела. Путешественник. Посетила более 30 стран. Награды: Отличник образования Беларуси, Почётные грамоты Министерства просвещения БССР, Облисполкома, Управления образования облисполкома, Могилёвского отдела БГО и др. Проживает в г. Могилёве.
В.Г. Хомяков, И.Н. Шарухо
Доминиковский Ф.Н.
0
Доминиковский Федор Николаевич (1905-1949).
Историк белорусской науки, краевед, геолог, почвовед. Родился 11 января 1905 г. в г. Глубокое. Во время Первой Мировой войны, в 10 летнем возрасте вместе с родителями попал в эвакуацию в Поволжье (1915). Закончил естественное отделение педагогического факультета Воронежского университета (1927). Активно участвовал в работе Белорусского студенческого землячества в Воронеже и был секретарем этого объединения. В 1943 г. возглавил кафедру глебоводства и геологии БГУ. Работал с.н.с. в Центральной химической лаборатории БелНИИ сельского и лесного хозяйства имени Ленина (с 1933 года в составе Института почвы АН БССР) (1929-1934, Минск), затем во ВНИИ зернового хозяйства (Саратов), во ВНИИ северного зернового хозяйства и зернобобовых культур (Москва). Исследовал возможности широкого внедрения химических удобрений в сельском хозяйстве. Кандидат сельскохозяйственных наук (1935, степень присуждена за исследование «Фосфорные удобрения и их воздействие на подзолистые почвы»). Участник Великой Отечественной войны, обороны Москвы. С августа 1943 по апрель 1949 гг. работал заведующим кафедрой геологии и почвоведения БГУ, одновременно (с октября 1944 г.) ученым секретарем Совета университета. Подготовил к защите диссертацию на соискание степени доктора геолого-минералогических наук. Автор более 200 научных работ (в т.ч. монографий, аналитической статьи в сборнике «Успехи геолого-географических наук в СССР за 25 лет», АН СССР, М., 1943 г.), рукописи библиографического словаря «Выдающиеся деятели белорусской земли: (к 100-летию Всесоюзного Географического общества» (1945-1947 гг.; рукопись находится в отделе редких книг ЦНБ им. Якуба Коласа НАНБ). Активный автор журнала «Беларусь» в послевоенные годы. Умер 8 апреля 1949 г. Похоронен в г. Минске.
Вивианит : Новый вид местного удобрения / Кандидаты с.-х. наук Ф. Н. Доминиковский, В. П. Михайлов ; Всес. науч.-иссл. ин-т сев. зерн. хоз-ва и зернобобовых культур. - Москва : Сельхозгиз, 1938.- 41 с.
Шарухо И.Н.
Гурло А.В.
0
ГУРЛО Алексей Васильевич (1894-1960)
Родился 27 сентября 1894 г. в г. Копыле. Трудовую деятельность начал почтовым служащим в Риге. Участник Первой Мировой войны, командир пехотного взвода, унтер-офицер. В 1917-1919 гг. работал в почтовом ведомстве г. Копыль, участвовал в советско-польской войне (1920), возглавлял местную милицию, работал в разных советских учреждениях. Член ВКП(б) в 1919-1935 гг. Являлся членом Минского губкома (1920-1923) и депутатом Минского горсовета (1921-1935). Окончил рабфак (1925), экономический факультет БГУ (1929). После окончания университета был назначен деканом рабфака БГУ (1929-1930) и одновременно учился на заочном отделении аспирантуры АН БССР (закончил в 1933, специальность «Экономическая география»). В нач. 1933 г. был назначен первым директором созданного Института народного хозяйства при Госплане БССР, одновременно в 1933-1935 гг. возглавлял кафедру экономической географии института. Доцент (1933). Осенью 1935 г. исключен из ВКП(б), арестован и 14 мая 1936 г. осужден на 3 года лишения свободы. Наказание отбывал в Ухтинском лагере Коми ССР. Освобожден в январе 1939 г. В 1939-1941 гг. работал в Могилевской областной плановой комиссии. В 1941 г. был мобилизован в ряды Красной Армии, сержант, оборонял Москву. Награжден 5 медалями, 3 Благодарностями Верховного Главнокомандующего. После демобилизации, в 1945-1947 гг., работал помощником председателя Могилевского облисполкома. В феврале-декабре 1947 г. работал доцентом кафедры географии, доцентом кафедры экономической географии Могилевского пединститута. После резкой критики со стороны администрации его подходов к преподаванию экономической географии (в лекциях ссылался на положения Вебера, Тюнина, Рихтгофена и «не исходил из положений краткого курса истории ВКП(б)», мало цитировал Н. Баранского; Приказ №47, ноябрь 1947 г.), в декабре 1947 г. перешёл на должность начальника отдела Могилевского облпотребсоюза. 23 ноября 1956 г. судебной коллегией Верховного Суда БССР постановление особого совещания при НКВД СССР от 14 мая 1936 г. в отношении А.В. Гурло было отменено и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Умер А.В. Гурло в Минске в 1960 г.
И.Н. Шарухо
Витковский Н.И.
0
Витковский Николай Иванович (1844-1892)
Родился в 1844 г. в фольварке Мокшино Суражского уезда (ныне Витебский район) в семье польского шляхтича. Исследователь Сибири, Байкала, бассейна р. Селенга, археолог, музеевед, член Русского географического общества. Его часто путают с еще одним Н.И. Витковским (1820-1892), который учился вместе с Ф. Достоевским. За участие в восстании 1863 г. был сослан на каторгу в Сибирь (Карийские золотые прииски). Отбывал в течение 10 лет наказание в Олонках, Мальте в Балаганском округе, с 1873 г. – в Иркутске. Занимался самообразованием. Соратник И. Черского, Б. Дыбовского. С 1873 г. начал свою научную деятельность в Восточно-Сибирском отделе ИРГО (при содействии И. Черского), с 1874 г. – консерватор музея, затем член распорядительного комитета ВСО ИРГО. Предпринял ряд самостоятельных археологических экспедиций. Открыл неолитические памятники. В 1880-1881 гг. при раскопках в устье р. Китой на Ангаре обнаружил и исследовал захоронения каменного века (Китойский могильник). В археологических экспедициях применял траншейный метод. Особую ценность представляет его коллекция находок каменных рыб. Изучал древние захоронения в Глазкове на территории Иркутска. Возрождение музея ВСО ИРГО после пожара 1879 г. в большой степени принадлежит его трудам. В 1881 г. совместно с И. Чэрским исследовал восточное побережье Байкала и бассйен Селенги, включая нижние течения рек Джида и Чикой. Активно занимался проблематикой сохранения памятников археологии. Автор ряда научных публикаций. Покончил жизнь самоубийством 24 сентября 1892 г.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ: Витковский Н. И. Краткий отчет о раскопке могилы каменного периода в Иркутской области// Известия Восточно-Сибирского отделения ИРГО. – 1881. – Т. 11, № 3–4. Витковский Н. И. Краткий отчет о раскопках могилы каменного периода на левом берегу Ангары // Известия Восточно-Сибирского отделения ИРГО. – 1882. – Т. 13, № 1–2.
БИБЛИОГРАФИЯ: Попов А. В. Очерк палеоэтнологических исследований и достижений Восточно-Сибирского отделения Государственного Географического Общества за 75 лет (1851–1926 гг.) // Известия Восточно-Сибирского отделения Государственного Географического Общества. – Иркутск, 1927. – Т. 50, выпуск 1. Окладников А. П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. – М.; Л., 1950. – Ч. 1, 2. Константинов М. В. Провинциальная археология. – Чита, 2008.
Яршова Г.М. - Ершова Галина Николаевна
0
Яршова Галіна Мікалаеўна (нар. у 1925)
Географ, педагог. Нарадзілася 17 лютага 1925 г. у г.Цывільск Чувашскай АССР. Скончыла Цывільскае педвучылішча (1940), у 1940-1942 гг. вучылася на геаграфічным факультэце Ленінградскага педінстытута імя А. Герцэна. З пачаткам Вялікай Айчыннай вайны прымала ўдзел у будаўніцтве абарончых камунікацій вакол Ленінграда, была санітарам медыка-санітарнай каманды СПА інстытута. Узнагароджана медалём “За абарону Ленінграда” (1942). У 1942-1945 гг. знаходзілася ў эвакуацыі, на сваёй радзіме, працавала ў дзяржаўных установах. У 1945-1948 гг. працягвала вучобу ў ЛДПІ, у 1948-1951 гг. вучылася ў аспірантуры пры кафедры эканамічнай геаграфіі педінстытута. Кандыдат геаграфічных навук (1952 г.; тэма дысертацыі “Анежскае возера. Карэльскае Прыанежжа”). З 1951 г. жыццё і навукова-педагагічная дзейнасць звязаны цалкам (за выключеннем 1958-1960 гг., калі яна працавала дацэнтам Петрапаўлаўскага педінстытута) з беларускай зямлёй: старшы выкладчык кафедраў прыродазнаўства і геаграфіі Мазырскага настаўніцкага (1951-1952), Гомельскага педагагічнага (1952-1955, да ліквідацыі прыродазнаўча-геаграфічнага факультэта), кафедры эканамічнай геаграфіі Магілёўскага педагагічнага (1955-1958) інстытутаў. Падчас працы ў Магілёве прымала ўдзел у падрыхтоўцы да друку шэрагу геаграфічных артыкулаў ва “Учёных записках Могилёвского пединститута” (1957), займалася вывучэннем малых гарадоў вобласці. У 1960-1975 гг. працавала асістэнтам, дацэнтам (з 1962) кафедр геаграфіі (1960-1964), эканамічнай геаграфіі (1964-1975) Мінскага педагагічнага інстытута імя М. Горкага, чытала курсы геаграфіі БССР, эканамічнай геаграфіі СССР, кіравала спецсемінарамі па геаграфіі.

АСНОЎНЫЯ ПРАЦЫ: Горад Гомель: Экономико-географический очерк // Уч. записки Могилевского пединститута. Вып. IY. Сер. геогр. - Мн., 1957; Развитие промышленности Северо-Казахстанского экономического района в семилетке // Уч. записки Петропавловского пединститута. - Вып. 4. - Петропавловск, 1960; Петропавловск: Экономико-географический очерк // Уч. записки Петропавловского пединститута. - Вып. 5. - Ч. 1. - Петропавловск, 1960; Осиповичи: Историко-экономический очерк. - 2 изд. - Мн., 1982 (у сааўт.).
БІБЛІЯГРАФІЯ: Лысковец М., Крайко Б. Факультету естествознания БГПУ им. М. Танка - 25 лет // Геаграфія: праблемы выкладання. - 1996. - Вып. 3; Шаруха І. 65 гадоў геафаку МаДУ //Геаграфія: праблемы выкладання.- 1999.- №3; Г.М. Ярашова // Прафесары і выкладчыкі геаграфічнага факультэта Магілёўскага педагагічнага інстутута (1934 – 1978): Біябібліяграфічны даведнік /Склад. І.М.Шаруха /пад агульн. рэд. І.М.Шаруха, Т.М.Шаруха. –Магілёў, 2000.
І.М. Шаруха, У.Г. Хамякоў
Ярославцев С.И.
0
Ярославцев Сергей Ильич (1877-?)
Краевед, географ, историк, археолог, член Императорского Русского географического общества, автор одного из первых географических описаний уездных городов (Климовичи) Могилевской губернии. Родился 25 сентября 1877 г. в с. Колывань (ныне Курьинский район) Алтайского края, в живописнейших местах на р. Белая на склоне Колыванского хребта, у Сугатовской горы. Его отец - Горный Кандидат Илья Ярославцев (1852-1889, Семипалатинск), сын камнереза (в настоящее время в селе работает музей камнерезов), потомок шихтмейстера, работал уставщиком (руководителем) Сугатовского рудник (богатейший железный и серебряный рудник Алтая), пока не был оклеветан и отстранен от должности; мать – из купеческой семьи. Все потомки Ильи Дмитриевича с высшим образованием, все трудоголики, есть кандидаты и доктора наук, математики, гуманитарии, географы, в т.ч. доктор географических наук, полярник. С.И. Ярославцев вырос среди горняков, многие из которых были потомками раскольников, высланными из г. Ветки. Получил домашнее образование (отец закончил Барнаульское окружное училище, мать – гимназию), закончил Барнаульскую мужскую гимназию (1896), историко-филологическое отделение Санкт-Петербургского университета (1910-е). Проживал в Колыване (до 1887, до увольнения со службы отца), в Барнауле (до 1896), Омске, Петербурге (куда перебрались и его две сестры, одна из них – кн. М. Паскевич - математик), в Могилевской губернии. В 1910-х гг. преподавал историю и географию в Климовичской мужской гимназии, работал в Северо-Западном отделе ИРГО, активно занимался краеведением, в частности, искал старинную библиотеку Доминиканского монастыря Климовичей, археологическими, геологическими изысканиями, написал первый географический обзор «Город Климовичи Могилевской губернии» (Вильно, 1914). После революции следы С.И. Ярославцева теряются. Известно, что его дочь была филологом, директором школы в Ленинграде, правнучка стала доктором биологических наук, крупнейшим болотоведом, представителем России в ЮНЕСКО.
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ: Ярославцев, С. И. Город Климовичи Могилевской губернии: геогр. очерк / С. И. Ярославцев. – Вильно: Тип. И. Завадского, 1914.
БИБЛИОГРАФИЯ: Бушуева (Китаева) Мария. Рудник // Москва. - 2015.-№10 (окт.)
И.Н. Шарухо
Яковлева Л.В.
0
Якаўлева Лія Васільеўна (нар.у 1935)

Фізіка-географ, акіянолаг, кліматолаг, метэаролаг. Нарадзілася 25 студзеня 1925 г. у г.Апочка Пскоўскай вобласці. Скончыла СШ у Мінску (1952), Ленінградскі гідраметэаралагічны інстытут (1957; факультэт акеаналогіі), аспірантуры пры кафедры фізічнай геаграфіі СССР БДУ (1963). Працавала у Мінскай гідраметэаралагічнай абсерваторыі (1957-1963), выкладчыкам кафедры фізічнай геаграфіі Магілёўскага педінстытута (1963-1966), дзе завяршыла працу над кандыдацкай дысертацыяй. Кандыдат геаграфічных навук (1964). У 1966 г. пераехала на навуковую працу ў г. Мінск.
АСНОЎНЫЯ ПРАЦЫ: Гололедно-изморозевые явления в Белоруссии //Фонды ГМО; 2.Метеорологические условия промерзания почв в Белоруссии //Фонды ГМО.
БІБЛІЯГРАФІЯ: Л.В. Якаўлева // Прафесары і выкладчыкі геаграфічнага факультэта Магілёўскага педагагічнага інстутута (1934–1978): Біябібліяграфічны даведнік /Склад. І.М.Шаруха /пад агульн. рэд. І.М.Шаруха, Т.М.Шаруха. –Магілёў, 2000.
І.М. Шаруха, У.Г. Хамякоў