Наверх

Смерч у Беларусі. Інтэрв,ю радыёстанцыі Свабода і Сайту "Белорусскій партізан"

Автор: pavel kauryha
Опубликовано: 1413 дней назад (15 июля 2016)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 3 раза — последний 22 июля 2016
Просмотров: 1440
+3
Голосов: 3
Свабода

Кліматоляг Павал Каўрыга, кандыдат геаграфічных навук і аўтар манаграфіі «Зьмены клімату і выкарыстаньне кліматычных рэсурсаў», патлумачыў Свабодзе, чаму ў нас здараюцца ўраганы і сьмерчы.

Усе ведаюць, што клімат мяняецца, прычым у бок пацяпленьня, падвышэньня тэмпэратуры. Гэтае паўгодзьдзе Сусьветная мэтэаралягічная арганізацыя ацэньвае як найбольш цёплае за ўсю гісторыю назіраньняў. Зрэшты, цяперашнім часам ледзьве не штогод фіксуецца нейкі тэмпэратурны рэкорд.
Падвышаную ў нейкім месцы колькасьць цяпла атмасфэра павінна рэалізаваць — неяк яе расьсеяць і ператварыць у кінэтычную энэргію. Энэргетыка атмасфэры ўраўнаважваецца праз рух паветраных масаў. Калі б гэтых ветравых працэсаў не было, не было цыркуляцыі атмасфэры, гэта магло б прыводзіць да нейкіх надзвычайных зьяваў. Нашмат больш небясьпечных, чым тое, што мы сустракаем у апошнія гады, і сёлета асабліва.


Фэрму сьмерч раскідаў дашчэнту

Сьмерч — гэта не ўнікальная зьява ў Беларусі. Яна традыцыйная, хоць і нячастая, для летніх месяцаў, а пік сьмерчаў якраз прыпадае на ліпень. Багата сьмерчаў проста ніхто не заўважае, таму што яны праходзяць далёка ад паселішчаў.

А сёлета ў Віцебскай вобласьці наступствы былі вельмі значныя, бо на шляху сьмерчу аказалася Шаркаўшчына. Звычайна сьмерчы ў нас бываюць слабейшыя.
Энэргія нашай атмасфэры можа ўтвараць вось такія віхуры: у дыямэтры яны маюць некалькі сотняў мэтраў, да кілямэтру. І ў вышыню таксама некалькі сотняў мэтраў. Гэтая зьява наўпрост зьвязаная з наяўнасьцю кучава-дажджавых воблакаў.
Віхор моцна круціцца і ў выглядзе слупа апускаецца з кучава-дажджавых аблокаў на зямлю. Патокі паветра ідуць ня толькі ў гарызантальнай плоскасьці, але і ў вэртыкальнай. Таму такія віхры засмоктваюць, нібы помпа, прадметы з паверхні зямлі, зрываюць дахі, перакульваюць цяжкія рэчы.
Нам варта рыхтавацца да надзвычайных атмасфэрных падзеяў, а вось землятрусаў у Беларусі быць не павінна. Гэта таму, што мы знаходзімся на раўніннай тэрыторыі, плятформе — устойлівай частцы зямной кары, якая прайшла ўсе этапы геалягічнага разьвіцьця. Тэктанічных разломаў у нас няма.

Здараюцца моцныя вятры, ураганы. Вось учора быў ураган, які захапіў Беларусь франтальным наступам з паўднёвага захаду да паўночнага ўсходу.
З падобным франтальным праходжаньнем мы сутыкаемся ўсё лета — ідуць моцныя дажджы, ліўні, вецер. Учорашні франтальны падзел — сустрэча дзьвюх паветраных масаў з рознымі фізычнымі ўласьцівасьцямі. Тут сутыкнуліся трапічная і субтрапічная паветраныя масы, якія прыйшлі з Чорнага мора, зь Міжземнамор’я, з паветранымі масамі нашых шыротаў, умераных, зь меншай тэмпэратурай, вільготнасьцю. І такія розьніцы, такія франтальныя разьдзелы двух паветраных масаў і прыводзяць да штармавога надвор’я, што мы ўчора ўсе назіралі.
Па ўсіх каналах ідзе прагноз надвор’я, але людзі неяк абыякава да гэтага ставяцца. У нядзелю ўжо было вядома, што гэтыя зьявы прагназаваліся, была абвешчаная небясьпечная сытуацыя ў атмасфэры, штармавое надвор’е.
Але мы, відаць, звыклі да надвор’я нястрашнага, так скажам. Маўляў, дождж прайшоў, сонца вернецца, нікуды ня дзенецца. Відаць, псыхалёгія чалавека склалася так, што ён прызвычайваецца да добрых і спакойных умоваў атмасфэры. А людзі заўжды павінны быць падрыхтаваныя, настроеныя на нечаканасьць прыродных зьяваў.

Белорусскій партізан

"Все знают, что климат меняется, причем в сторону потепления, повышения температуры. Это полугодие Всемирная метеорологическая организация оценивает, как наиболее теплое за всю историю наблюдений. Впрочем, на данный момент чуть ли не ежегодно фиксируется какой-то температурный рекорд.


Разбурэнні ў Шаркаўшчыне.

Повышенное в каком-то месте количество тепла атмосфера должна реализовать - как-то его рассеять и превратить в кинетическую энергию. Энергетика атмосферы уравновешивается через движение воздушных масс. Если бы этих ветровых процессов не было, не было циркуляции атмосферы, это могло бы приводить к каким-то чрезвычайным явлениям. Намного более опасным, чем то, что мы встречаем в последние годы, и в этом году особенно.

Смерч - это не уникальное явление в Беларуси. Оно традиционное, хотя и нечастое, для летних месяцев, а пик смерчей как-раз приходится на июль. Много смерчей просто никто не замечает, потому что они проходят далеко от поселений.

А в этом году в Витебской области последствия были очень значительны, так как на пути смерча оказалась Шарковщина. К тому же обычно смерчи у нас бывают слабее.

Энергия нашей атмосферы может образовывать такие вихри: в диаметре они имеют несколько сотен метров, до километра. И в высоту также несколько сотен метров. Это явление напрямую связано с наличием кучево-дождевых облаков.

Вихрь сильно вращается и в виде столба опускается с кучево-дождевых облаков на землю. Потоки воздуха идут не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. Поэтому такие вихри засасывают, словно насос, предметы с поверхности земли, срывают крыши, опрокидывают тяжелые вещи.

Нам следует готовиться к чрезвычайным атмосферным событиям, а вот землетрясений в Беларуси быть не должно. Это потому, что мы находимся на равнинной территории, платформе - устойчивой части земной коры, которая прошла все этапы геологического развития. Тектонических разломов у нас нет.

Случаются сильные ветры, ураганы. Вот вчера (13 июля - прим. БП) был ураган, который захватил Беларусь фронтальным наступлением с юго-запада до северо-востока.

С подобным фронтальном прохождением мы сталкиваемся все лето - идут сильные дожди, ливни, ветер. Вчерашний фронтальный раздел - встреча двух воздушных масс с разными физическими свойствами.

Здесь столкнулись тропическая и субтропическая воздушные массы, пришедшие с Черного моря, со Средиземноморья, с воздушными массами наших широт, умеренными, с меньшей температурой, влажностью. И такие различия, такие фронтальные разделы двух воздушных масс и приводят к штормовой погоде, что мы все наблюдали.

По всем каналам идет прогноз погоды, но люди как-то безразлично к этому относятся. В воскресенье уже было известно, что эти явления прогнозировались, была объявлена опасная ситуация в атмосфере, штормовая погода.

Но мы, видимо, привыкли к погоде не страшной, так скажем. Мол, дождь прошел, солнце вернется, никуда не денется. Видимо, психология человека сложилась так, что он привыкает к хорошим и спокойным условиям атмосферы. А люди всегда должны быть подготовлены, настроенные на неожиданность природных явлений", - предупреждает Павел Коврига.
смерч -- моцны віхор у атмасферы | Фінляндыя – першая краіна ў Свеце, якая пазбаўляецца ад школьных прадметаў і пераходзіць на сістэмнае міжпрадметнае навучанне
Комментарии (1)
Condorita # 19 июля 2016 в 20:22 +1
Завтра, если успею сфотографировать (автобус иногда идет очень быстро), добавлю фотографии завалов в районе Должи в Городокском районе.